INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (2024)

Examples of using Information about life

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (1)

{-}INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (2)

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (3)

  • colloquial INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (4)
  • ecclesiastic INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (5)
  • computer INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (6)

Share information about life in the neighbourhood.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (7)Chia sẻ thông tin về cuộc sống trong khu phố.

Share information about life in the neighborhood.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (8)Chia sẻ thông tin về cuộc sống trong khu phố.

Information about life.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (9)Thông tin đời sống.

The site provides information about life and work in prehistoric settlements and bears witness to an extinct cultural tradition.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (10)Di tích nàycung cấp thông tin về cuộc sống và công việc tại các khu định cư thời tiền sử và là bằng chứng cho một truyền thống văn hóa đã bị tuyệt chủng.

Information about life in Germany and Austria- practical and especially important for migrants.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (11)Những thông tin về cuộc sống tại Đức và Áo- thực tế và đặc biệt quan trong cho người Di Cư.

More examples below

People also translate

informationaboutyourpersonallifeinformationaboutproductsinformationaboutusersinformationaboutcustomersinformationaboutsysteminformationaboutpeople

RBC Newcomers to Canada- Information about life in Canada, buying a home, employment and financial services that are tailored to newcomers' needs.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (18)Ngân hàng RBC- Dành cho người mới đến Canada(Newcomers to Canada): thông tin về cuộc sống ở Canada, mua nhà, xin việc và các dịch vụ tài chính được thiết kế theo nhu cầu của từng cá nhân.

In this section you can find more information about what we offer outside of classes, what previous students say about their experience at IH Brisbane,and get some more information about life in Australia.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (19)Trong phần này, bạn có thể tìm thêm thông tin về những gì chúng tôi cung cấp bên ngoài lớp học, những gì sinh viên trước đây nói về kinh nghiệm của họ tại IH Brisbane,và nhận được một số thông tin về cuộc sống ở Úc.

Kooteninchela deppi is helping researchers to piece together more information about life on Earth during the Cambrian period when nearly all modern animal types emerged,

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (20)Kooteninchela deppi đang giúp đỡ các nhà nghiên cứu gắn lại những thông tin về cuộc sống Trái Đất kỷ Cambri khi mà gần như mọi sinh vật hiện tại đang bắt đầu sản sinh,

The superconscious mind represents our highest center of wisdom andperspective, and all my information about life after death comes from this source of intelligent energy.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (21)Tâm trí siêu ý thức là trung tâm cao nhất của sự thông thái vàtriển vọng của chúng ta, và tất cả các thông tin về cuộc đời sau cái chết của tôi xuất hiện từ nguồn năng lượng trí năng này.

If you ask scientists, they would probably respond how thefrozen continent is“time-capsule” that contains long-lost information about life on Earth- at a time when humans were, t really around yet- and even long lost secrets about our solar system as well.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (22)Nếu bạn hỏi các nhà khoa học, có lẽ họ sẽ trả lời rằng lục địa băng giá là"chiếc hộp thời gian" chứa thông tin về cuộc sống đã bị mất từ lâu trên Trái Đất, vào thời điểm con người sống ở đó, thậm chí là những điều bí mật của Hệ Mặt trời.

informationabouteventsinformationaboutoneinformationaboutcookieslotaboutlife

Though not as great and magnificent as other monuments of ancient Egypt, the Beni Hasan tombsare extremely important as their walls reveal more information about life in Egypt 4,000 years ago more than any other monument in Egypt.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (27)Mặc dù không phải là tuyệt vời và tuyệt vời như di tích khác của Ai Cập cổ đại, những ngôi mộ Beni Hasan là khá vô cùng quan trọng nhưbức tường của họ tiết lộ thêm thông tin về cuộc sống ở Ai Cập 4.000 năm trước đây nhiều hơn bất kỳ di tích khác ở Ai Cập.

Basic information about life in Prague.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (28)Những thông tin cơ bản về cuộc sống ở Praha.

More examples below

Provides an integrated information about life in Korea for multicultural families& immigrants.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (29)Cung cấp thông tin tích hợp về cuộc sống ở Hàn Quốc cho các gia đình đa văn hóa· người nhập cư.

We can probably get a lot of information about life by studying death," says Noble.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (30)Chúng ta có thể thu được rất nhiều thông tin về sự sống bằng cách nghiên cứu cái chết”, giáo sư Noble nói.

It makes all key information about life on Earth accessible to anyone, on demand, anywhere in the world.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (31)Bất cứ ai cũng đều tiếp cận được mọi thông tin quan trọng về sự sống trên Trái đất khi có yêu cầu, bất cứ đâu trên thế giới.

We have a page with more information about life in Chengde with a lot of information about the city and living there.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (32)Chúng tôi có một trang với nhiều thông tin hơn về Cuộc sống ở Thừa Đức cùng rất nhiều thông tin về thành phố và cuộc sống nơi đây.

The headline of this study is that we can probably get a lot of information about life by studying death.”.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (33)Noble cho rằng“ Điểm nhấn của nghiên cứu này là việc chúng ta có thể tìm thấy nhiều thông tin về sự sống bằng việc nghiên cứu cái chết.”.

The bottom line, Noble told Science,is that“we can probably get a lot of information about life by studying death.”.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (34)Noble cho rằng“ Điểm nhấn của nghiên cứu này là việc chúng tacó thể tìm thấy nhiều thông tin về sự sống bằng việc nghiên cứu cái chết.”.

We can turn things that might seem small and obscure andblow them up until they're like constellations of information about life.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (35)Chúng ta có thể biến đổi những thứ nhỏ và không rõ và làm chúng phình to ra cho tớikhi chúng trở thành những điểm chứa thông tin về sự sống.

When you arrive at the third country,people will receive you at the airport and give you information about life in the country and other important information.'.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (36)Khi các anh tới nước thứ ba, có người sẽ đón các anh ở sân bay vàcung cấp thông tin cho các anh về cuộc sống ở nước này cũng như những thông tin quan trọng khác”.

More examples below

In the application, you will find basic information about life in Prague that is clearly arranged according to topics, so it can become your support in everyday situations.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (37)Trong ứng dụng, bạn sẽ tìm thấy những thông tin cơ bản về cuộc sống ở Prague, được sắp xếp theo chủ đề một cách rõ ràng để trở thành sự hỗ trợ cho bạn trong việc giải quyết các tình huống hàng ngày.

You can also use the Internet to learn about important news and current events,and to discover interesting information about life in America, U.S. history and government, and your local community.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (38)Quý vị cũng có thể xử dụng Internet để tìm các tin tức và diễn biến hiện tại quan trọng cũng nhưkhám phá các thông tin thú vị về đời sống ở Mỹ, lịch sử và chánh quyền của Hoa Kỳ và cộng đồng địa phương của quý vị.

The association INFO-DRÁČEK z.s. was created from the need to convey to theVietnamese living in the Czech Republic basic information about life in this country, in a simple and understandable form.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (39)Tổ chức INFO-DRÁČEK ra đời từ nhu cầu đưa thông tin về cuộc sống trên đất Séc đến người Việt Nam sống tại đây bằng một hình thức đơn giản và dễ hiểu.

In that case, a country that uses similar oridentical systems is the customary reference point to get information about life cycle costs, operational effectiveness of such systems and training of the personnel and technicians.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (40)Trong trường hợp đó, một quốc gia sử dụng các hệ thống giống hệt hoặc tương tự nhau theo truyền thốngsẽ là điểm tham chiếu thông tin về chi phí vòng đời, hiệu quả hoạt động của các hệ thống như vậy cũng như việc đào tạo nhân lực và kỹ thuật viên.

The most important information about Lives.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (41)Thông tin quan trọng nhất về Lives.

But before we tell you any more important information about Lives, we want to explain how good this site is.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (42)Nhưng trước khi chúng tôi cho bạn biết thông tin quan trọng hơn về Lives, hãy nói về trang web này tốt như thế nào.

To share information about their life.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (43)Chia sẻ các thông tin về cuộc sống.

Unknown information about the life of Jesus.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (44)Những năm chưa được biết tới về cuộc đời của Jesus.

You now have some information about my life.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (45)Sau đây là một số thông tin về cuộc đời tôi.

For more information about daily life in Japan.

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (46)Cung cấp thông tin về cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản.

More examples below

More examples below

INFORMATION ABOUT LIFE in Vietnamese Translation (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6133

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.